Nabízíme silné partnerství v oblasti investic do Litigation Finance.

UPOZORNĚNÍ: 

Správa majetku Pozemkovým Kompenzačním Fondem spravovaným společností PKF PLUS s.r.o. je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů a pro kvalifikované investory v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF"), přičemž Pozemkový Kompenzační Fond není oprávněn provádět tzv. test vhodnosti.

Minimální výše investice činí 125 000 EUR.

Jste kvalifikovaným investorem ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 ZISIF s minimální výší investice 125 000 EUR? 

Máte zájem s námi investovat do pozemkových sporů? 

Pozemkový Kompenzační Fond je privátní alternativní fond a je spravován společností PKF PLUS s.r.o., jež je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF") vedeném Českou národní bankou. Činnost společnosti ani fond nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů a pro kvalifikované investory v souladu se ZISIF. 

Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ("ZPKT"). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

PKF PLUS s.r.o., se sídlem Kodaňská 549/21, 101 00 Praha 10, IČO: 098 42 918, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 343315. 

.

.

.


© Copyright 2021 Pozemkový Kompenzační Fond, PKF PLUS s.r.o., všechna práva vyhrazena. Právní informace. Ochrana osobních údajů