Právní informace a podmínky užívání internetových stránek

  Informace o poskytovateli služby

  Poskytovatelem služby je společnost PKF PLUS s.r.o., se sídlem Kodaňská 549/21, 101 00 Praha 10, IČO: 098 42 918, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 343315.

  Společnost neposkytuje právní služby. Předmětem poskytovaných služeb je postoupení nároku za úplatu, nikoli výklad práva, právní porada a ani žádná forma právní analýzy. Veškerá právní agenda je pro společnost zajišťována advokáty zapsanými v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

  Informace o fondu

  Pozemkový Kompenzační Fond je privátní alternativní fond a je spravován společností PKF PLUS s.r.o., jež je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF") vedeném Českou národní bankou. Činnost společnosti ani fond nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů a pro kvalifikované investory v souladu se ZISIF, přičemž Pozemkový Kompenzační Fond není oprávněn provádět tzv. test vhodnosti. Minimální výše investice činí 125 000 EUR.

  Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ("ZPKT"). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

  Informace o subjektu příslušném pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Pozemkový Kompenzační Fond tímto informuje spotřebitele, že subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti služeb souvisejících s čerpáním kompenzace je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/16, 120 00 Praha 2 - Nové Město, e-mail: podatelna@coi.cz, web: https://www.coi.cz. Při případném podání na ČOI musí spotřebitel připojit k žádosti jako důkazy kopie rozhodných písemných materiálů prokazujících skutkový stav, zejména stávající smlouvu, dosavadní korespondenci s Pozemkovým Kompenzačním Fondem, případně jiné materiály. Podání návrhu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Náklady spojené s řízením si strany sporu nesou samy. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh zákazníka v postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů. Proti rozhodnutí lze případně podat rozklad. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

  Subjektem mimosoudního řešení sporů v oblasti služeb souvisejících se správou majetku srovnatelnou s obhospodařováním je Finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, web: https://finarbitr.cz/.

  Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se spotřebitel může obrátit se svou stížností.

  Informace o zpracování osobních údajů

  Veškeré osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu se Zásadami nakládání s osobními údaji.

  Podmínky užívání internetových stránek

  Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.pozemkovekompenzace.cz (dále jen "internetové stránky") provozovaných společností PKF PLUS s.r.o., se sídlem Kodaňská 549/21, 101 00 Praha 10, IČO: 098 42 918, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 343315 (dále jen jako "Provozovatel").

  Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky (dále jen "Uživatelé").

  Používání internetových stránek je bezplatné.

  Užívat internetové stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.

  Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoli způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoli jejich součásti, má pouze Provozovatel.

  Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

  Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

  Každý Uživatel užívá internetové stránky na vlastní riziko. Veškerý obsah internetových stránek slouží pouze jako obecná informace Uživatelům, nejedná se o právní poradenství či jinou formu poradenství. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto informativního obsahu. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách.

  Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Provozovatel.

  Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na internetových stránkách. Provozovatel může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny informací na internetových stránkách a není povinen nahradit případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek. Před jakýmkoli právním jednáním Uživatele, učiněným na základě informací uvedených na internetových stránkách, doporučujeme Uživateli ověřit si platnost takových informací u specializovaného poradce na danou problematiku.

  Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.

  Tyto podmínky užívání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

  Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte tyto internetové stránky a nadále je neužívejte.

© Copyright 2021 Pozemkový Kompenzační Fond, PKF PLUS s.r.o., všechna práva vyhrazena. Právní informace. Ochrana osobních údajů.